Ime i prezime:

Stojanov Vladan Jelena

Naziv institucije u kojoj lekar radi sa punim radnim vremenom:

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti «Gornja Toponica», Prijemno žensko odelenje

Sadašnje zvanje:

psihijatar

Izbor u sadašnje zvanje:

specijalista psihijatrije - 2020.

Broj godina radnog iskustva:

7 godina

Uža naučna oblast interesovanja:

peripartalni psihijatrijski poremećaji

Doktorat

DA      NE

Aktuelno: Na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu u Nišu, na završnoj godini, u fazi izrade doktorske disertacije iz oblasti psihijatrije

Primarijat

DA      NE

Uža specijalizacija

 

DA      NE

 

Specijalizacija iz psihijatrije

 

DA      NE

Ako DA, godina: 2020.

Medicinski fakultet

 

DA      NE

Ako DA, godina: 2011. sa prosečnom ocenom 9.86

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina

 

1.      Stojanov J, Stankovic M, Zikic O, Stankovic M, Stojanov A. The risk for nonpsychotic postpartum mood and anxiety disorders during the COVID-19 pandemic. Int J Psychiatry Med. 2020 Dec 15:91217420981533. doi: 10.1177/0091217420981533. Epub ahead of print. PMID: 33322982. IF 1.219; M23

2.      Stojanov J, Stankovic M,c,  Zikic O, Stojanov A. The relationship between alexithymia and risk for postpartum depression during the coronavirus disease-19 pandemic. Psychiatric Annals  IF 0.368; M23

3.      Jelena Stojanov, Miodrag Stanković, Olivera Žikić, Jovana Antonijević. Postpartum Psychiatric Disorders: Review of the Research History, Classification, Epidemiological Data, Etiological Factors and Clinical Presentations. Acta facultatis medicae Naissensis 2019; 36(3):167-176. M51

4.      Miodrag Stanković, Jelena Stojanov, Jovana Antonijevic. Therapy of postpartum psychiatric disorders. Acta facultatis medicae Naissensis 2019; 36(4):269-278. M51

5.      Stojanov Jelena, Stojanov Aleksandar,  Stanković Miodrag. Faktori rizika za nastanak postporođajne depresije u ranom postpartalnom periodu. Praxis medica 2019;48(2):33-37. M52

6.      Stojanov Jelena, Stojanov Aleksandar, Stanković Miodrag, Žikić Olivera. Neposredni efekti Covid-19 pandemije na žene u postpartalnom periodu. Praxis medica 2020;49(1-2):59-61. M52

Ukupan broj radova sa SCI i/ili SSCI liste:

  20

Učešće na naučnim projektima:

Glavi istraživač na projektu „Učestalost i faktori rizika za nastanak peripartalne depresije i njen uticaj na psihomotorni razvoj dece“ 2019-2021

Usavršavanja (do 150 reči):

 

 2019-ECNP škola neuropsihofarmakologije za mlade naučnike u Evropi, mart 2019.godine, Nica, Francuska.

Od 2018. na edukaciji iz kognitivno- bihejvioralne psihoterapije, trenutno u statusu bkt psihoterapeuta pod supervizijom.

2017- "Fellowship Programme" Clinical Visit: Alexianer St. Joseph Oct 8-12, BERLIN 2017.

2015- ECNP škola neuropsihofarmakologije starog doba, april 2015.godine, Venecija, Italija.

2011-2014. Na doktorskim studijama iz oblasti molekularna medicina na Medicinskom fakultetu u Nišu.

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim  (do 100 reči)

Članica udruženja psihijatara Srbije, lekarske komore Srbije i Društva bihejvioralne teorije i prakse i Srpske asocijacije bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT). Aktivna učesnica ECNP škole neuropsihofarmakologije za mlade naučnike u Evropi (mart 2019.godine, Nica, Francuska) i ECNP škole neuropsihofarmakologije starog doba (april 2015.godine, Venecija, Italija). Kao stipendista Ministarstva zdravlja uključena u rad na projektima na Medicinskom fakultetu u Nišu, a kao doktor medicine uključena u rad na projektu Ministarstva zdravlja, Republike Srbije. Aktivna učesnica na nacionalnim i internacionalnim kongresima kao autor i koautor više radove u periodu od 2007.-2020.godine.